Čo je veda?
Niekto (2019)
Organizacna struktura SAV:
 • 1. Oddelenie vied o neživej prírode
  • Vedy o Zemi a vesmíre
   • Astronomický ústav SAV
   • Geofyzikálny ústav SAV
   • Geografický ústav SAV
   • Geologický ústav SAV
   • Ústav hydrológie SAV
  • Matematicko-fyzikálne vedy
   • Fyzikálny ústav SAV
   • Matematický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej fyziky SAV
    • Oddelenie biofyziky
    • Oddelenie fyziky kovov
    • Oddelenie fyziky nízkych teplôt
    • Oddelenie kozmickej fyziky a detašované pracovisko na Lomnickom štíte
    • Oddelenie fyziky magnetických javov
    • Oddelenie subjadrovej fyziky
    • Oddelenie teoretickej fyziky
    • Laboratórium experimentálnej chemickej fyziky
    • Laboratórium materiálovej fyziky
    • Laboratórium nanomateriálov a aplikovaného magnetizmu
  • Technické vedy
   • Elektrotechnický ústav SAV
   • Ústav geotechniky SAV
   • Ústav informatiky SAV
   • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
   • Ústav materiálového výskumu SAV
   • Ústav merania SAV
   • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • 2. Oddelenie vied o živej prírode a chemických vedách
  • Lekárske vedy
   • Molekulárno-medicínske centrum SAV
   • Neurobiologický ústav SAV
   • Neuroimunologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
   • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
   • Ústav experimentálnej onkológie SAV
   • Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV
   • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
   • Ústav pre výskum srdca SAV
   • Virologický ústav SAV
  • Biologické a chemické vedy
   • Chemický ústav SAV
   • Ústav anorganickej chémie SAV
   • Ústav molekulárnej biológie SAV
   • Ústav polymérov SAV
   • Ústav zoológie SAV
  • Poľnohospodárske a veterinárne vedy
   • Botanický ústav SAV
   • Parazitologický ústav SAV
   • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
   • Ústav ekológie lesa SAV
   • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
   • Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV
   • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • 3. Oddelenie vied o spoločnosti a kultúre
  • Vedy o dejinách
   • Archeologický ústav SAV
   • Historický ústav SAV
   • Spoločenskovedný ústav SAV
   • Ústav etnológie SAV
  • Vedy o človeku a spoločnosti
   • Ekonomický ústav SAV
   • Filozofický ústav SAV
   • Prognostický ústav SAV
   • Sociologický ústav SAV
   • Ústav experimentálnej psychológie SAV
   • Ústav politických vied SAV
   • Ústav štátu a práva SAV
   • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
  • Vedy o kultúre a umení
   • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
   • Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
   • Ústav dejín umenia SAV
   • Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
   • Ústav hudobnej vedy SAV
   • Ústav orientalistiky SAV
   • Ústav slovenskej literatúry SAV
   • Ústav svetovej literatúry SAV

Niekto (2019)
Vedy môžeme rozdeliť na formálne (abstrakné), ktoré sa zaoberajú vzťahmi (ako napr. matematika) a reálne (empirické), ktoré majú konkrétne objekty výskumu. Na základe odlišných objektov výskumu a metodologických postupov môžeme v súčasnosti vedy ďalej rozlišovať na prírodné a humanitné (spoločenské)Systém vied
 • Prírodné vedy:
  • matematika (v tomto prípade je zaradenie sporné, pozri nižšie)
  • fyzika
  • astronómia
  • chémia
  • biológia
   • Zoológia - štúdium živočíchov
    • Anatómia – veda o vnútornej stavbe tela živočícha.
    • Cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
    • Embryológia – študuje vývoj zárodku (embrya).
    • Etológia – zaoberá sa správaním živočíchov.
    • Fyziológia – skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha.
    • Histológia – skúma živočíšne tkanivá.
    • Morfológia – zaoberá sa vonkajšou stavbou a tvarom tela živočícha a jeho jednotlivých častí.
    • Organológia – skúma jednotlivé orgány, ich špecifickú stavbu a funkciu.
    • Taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením živočíchov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.
    • Helmintológia – veda o červoch.
    • Entomológia – veda o hmyze.
     • arachnológia
     • dipterológia
     • hymenopterológia
     • lepidopterológia
     • parnassiológia
     • myrmekológia
     • odonatológia
    • Herpetológia – veda o plazoch a obojživelníkoch.
    • Ichtyológia – veda o rybách.
    • Malakológia alebo malakozoológia – veda o mäkkýšoch.
    • Ornitológia – veda o vtákoch.
    • Parazitológia – veda o cudzopasných živočíchoch.
    • Pedozoológia – veda o pôdnych živočíchoch.
    • Protozoológia – veda o jednobunkových živočíchoch.
    • Teriológia alebo mamalógia veda o cicavcoch.
   • Botanika - štúdium rastlín
   • Mikrobiológia - štúdium miktoorganizmov
   • Molekularna
   • Mikroskopicka
   • Makroskopicka, populacna, druhova, naddruhova
  • geológia
 • Humanitné vedy
  • psychológia
  • sociológia
  • história
  • estetika
  • kulturológia
  • lingvistika
  • politológia
  • ekonómia
 • Aplikované vedy
  • pedagogika
  • medicína
  • farmakológia
  • poľnohospodárske vedy
  • právo
  • knižničná a informačná veda
  • logistika
  • architektúra
  • technológia
  • genetika/génové inžinierstvo
 • Interdisciplinárne vedy
  • informatika – zaoberá sa vlastnosťami informácií, ich spracovaním a využitím v praxi
  • kognitívna veda – využíva psychológiu, neurobiológiu aj matematiku
  • antropológia – je čiastočne prírodnou a čiastočne humanitnou vedou
  • ekológia – vychádza z prírodných vied, ale rozdodujúcim činiteľom v jej výskume je ľudská spoločnosť
  • geografia – veda na hraniciach medzi prírodnými, spoločenskými a technickými disciplínami
 • Vedy s problematickým zaradením
  • matematika – jej zaradenie je filozofickým problémom. Je abstraktnou vedou, aj technickou vedou, niekedy je zaraďovaná medzi prírodné vedy, ale chýba jej reálny objekt výskumu – ide v istom zmysle skôr o vedu o metódach výskumu.
  • filozofia – jej vedeckosť je dosť sporná; vychádza z logiky, ale nemá metódy na overovanie svojich tvrdení
 • Pseudovedy – ide o odbory, ktoré ich zástancovia vydávajú za vedu, ale ich metódy sú v rozpore s metódami vedeckého výskumu a často aj s poznatkami iných vied.
  • teológia
  • astrológia
  • ufológia
  • spiritizmus
  • kreacionizmus


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk