Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto : Vedy môžeme rozdeliť na formálne (abstrakné), ktoré sa zaoberajú vzťahmi (ako napr. matematika) a reálne (empirické), ktoré majú konkrétne objekty výskumu. Na základe odlišných objektov výskumu a metodologických postupov môžeme v súčasnosti vedy ďalej rozlišovať na prírodné a humanitné (spoločenské)Systém vied
 • Prírodné vedy:
  • matematika (v tomto prípade je zaradenie sporné, pozri nižšie)
  • fyzika
  • astronómia
  • chémia
  • biológia
   • Zoológia - štúdium živočíchov
    • Anatómia – veda o vnútornej stavbe tela živočícha.
    • Cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
    • Embryológia – študuje vývoj zárodku (embrya).
    • Etológia – zaoberá sa správaním živočíchov.
    • Fyziológia – skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha.
    • Histológia – skúma živočíšne tkanivá.
    • Morfológia – zaoberá sa vonkajšou stavbou a tvarom tela živočícha a jeho jednotlivých častí.
    • Organológia – skúma jednotlivé orgány, ich špecifickú stavbu a funkciu.
    • Taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením živočíchov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.
    • Helmintológia – veda o červoch.
    • Entomológia – veda o hmyze.
     • arachnológia
     • dipterológia
     • hymenopterológia
     • lepidopterológia
     • parnassiológia
     • myrmekológia
     • odonatológia
    • Herpetológia – veda o plazoch a obojživelníkoch.
    • Ichtyológia – veda o rybách.
    • Malakológia alebo malakozoológia – veda o mäkkýšoch.
    • Ornitológia – veda o vtákoch.
    • Parazitológia – veda o cudzopasných živočíchoch.
    • Pedozoológia – veda o pôdnych živočíchoch.
    • Protozoológia – veda o jednobunkových živočíchoch.
    • Teriológia alebo mamalógia veda o cicavcoch.
   • Botanika - štúdium rastlín
   • Mikrobiológia - štúdium miktoorganizmov
   • Molekularna
   • Mikroskopicka
   • Makroskopicka, populacna, druhova, naddruhova
  • geológia
 • Humanitné vedy
  • psychológia
  • sociológia
  • história
  • estetika
  • kulturológia
  • lingvistika
  • politológia
  • ekonómia
 • Aplikované vedy
  • pedagogika
  • medicína
  • farmakológia
  • poľnohospodárske vedy
  • právo
  • knižničná a informačná veda
  • logistika
  • architektúra
  • technológia
  • genetika/génové inžinierstvo
 • Interdisciplinárne vedy
  • informatika – zaoberá sa vlastnosťami informácií, ich spracovaním a využitím v praxi
  • kognitívna veda – využíva psychológiu, neurobiológiu aj matematiku
  • antropológia – je čiastočne prírodnou a čiastočne humanitnou vedou
  • ekológia – vychádza z prírodných vied, ale rozdodujúcim činiteľom v jej výskume je ľudská spoločnosť
  • geografia – veda na hraniciach medzi prírodnými, spoločenskými a technickými disciplínami
 • Vedy s problematickým zaradením
  • matematika – jej zaradenie je filozofickým problémom. Je abstraktnou vedou, aj technickou vedou, niekedy je zaraďovaná medzi prírodné vedy, ale chýba jej reálny objekt výskumu – ide v istom zmysle skôr o vedu o metódach výskumu.
  • filozofia – jej vedeckosť je dosť sporná; vychádza z logiky, ale nemá metódy na overovanie svojich tvrdení
 • Pseudovedy – ide o odbory, ktoré ich zástancovia vydávajú za vedu, ale ich metódy sú v rozpore s metódami vedeckého výskumu a často aj s poznatkami iných vied.
  • teológia
  • astrológia
  • ufológia
  • spiritizmus
  • kreacionizmus
--------
----


Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Veda
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk