Kresťanstvo

Iné zobrazenie filozofických škôl


Kresťanstvo

Kategória: teizmus

predchádzajúca škola      nasledujúca škola


Podškoly

Katolicizmus
ProtestantizmusPovedali o nej

Jean Jacques Rousseau : Kresťanstvo hlása len porobu a závislosť. Vyhovuje tyranii. Praví kresťania su pre otroctvo ako stvorení. >>

Friedrich Nietzsche : Kresťanstvo je platonizmus pre ľud. >>

Niekto : Zatiaľ čo teizmus (kresťanstvo, judaizmus, islam) učí, že Boh vidí všetko a preto sa treba správať slušne, buddhizmus účí, že všetci vidia všetko , resp. všetko je poprepájané a preto sa treba správať slušne. (ad budhistická filozofia ) >>

Niekto : Hlavná výzva súčastného konzervativizmu na Slovensku je pochopiť, že konzervativizmus sa nerovná kresťanstvo. >>

Niekto : Kresťanstvo je jedným spomedzi kultov osobnosti. (Vid aj Pavlov vyrok.. kto nemiluje Krista nech je prekliaty.) >>

Bernard-Henri Lévy : Kresťanstvo je viac o vyznávaní (creed) a judaizmus viac o štúdiu. To je jeden z hlavných rozdielov medzi judaizmom a kresťanstvom. >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : Nemohol som neprejaviť, prečo pokladám za blud onú cirkevnú vieru, ktorá sa obyčajne nazýva kresťanstvom. Medzi mnohými odchýlkami od Kristovho učenia, ukazoval som hlavnú odchýlku, totiž že sa neuznáva príkaz neprotiviť sa zlu násilím, čo zrejmejšie ako iné odchýlky ukazuje na to, že učenie Kristovo bolo cirkevným učením skazené. >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : Ak Kristus skutočne žiadal od svojich učeníkov, aby konali to, čomu učil v kázaní na hore, potom môže alebo nemôže kresťan, ak chce zostať kresťanom, ísť k súdu, zúčastniť sa ho, odsudzovať ľudí, alebo v ňom hľadať ochranu mocou, môže alebo nemóže kresťan, ak chce zostať kresťanom, zúčastniť sa vlády, používať násilie voči svojím blížnym a čo je najhlavnejšou otázkou teraz, pri všeobecnej vojenskej povinnosti, môže alebo nemôže kresťan, ak chce zostať kresťanom, proti priamemu zjaveniu Kristovmu zasľubovať sa budúcim činom, priamo protikladným učeniu, a zúčastňovať sa vojenskej služby, pripravovať sa k vraždeniu ľudí alebo tak konať? (ad kresťanstvo) >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : Hovoria, že plnenie tohoto príkazu (neprotivenia sa zlu náslím) je veľmi ťažké a je vlastníctvom dokonalosti. Ale ako by nebolo ťažké, keď jeho porušenie sa nielenže nezakazuje, ale priamo podporuje, pretože sa priamo žehná súdom, väzniciam, delám, puškám, vojakom a vojnám. (ad kresťanstvo) >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : Príkaz neprotiviť sa zlu násilím , nie je nimi zavrhovaný, ale uznávaný ako každý iný, ale len neprikladajú tomuto príkazu zvláštny výnimočný význam, ako to čina sektári.....Príkaz nemá (podľa cirkvi) ani väčší ani menší význam než ako všetky ostatné príkazy a človek, ktorý poruší zo slabosti ktorékoľvek prikázanie, práve tak ako príkaz neprotiviť sa, neprestáva byť kresťanom, ak pritom skutočne verí. (ad kresťanstvo) >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : povedať, že v učení Kristovom, príkaz neprotiviť sa zlu násilím je prehaným, znamená to isté, ako povedať, že v náuke o kruhu, zásada o rovnosti polomerov je prehnaná. (ad kresťanstvo,Ježiš Nazaretský) >>

Niekto : Ako každý hlásateľ lásky k ľuďom, enthusiast, dochádzal Kristus vo svojom učení do utopických krajností. Každý pokrok k mravnému zdokonaleniu ľudstva býva vedený ľuďmi, ktorí nevidia nič okrem svojho poslania. Kristus, nebuď mu to povedané na újmu, mal typický temperament takéhoto reformátora. A preto musíme pamätať na to, že jeho poučeniam nemožno rozumieť doslovne, ako úplnej filozofii života. Musíme analyzovať jeho slová s úctou k nim, ale v duchu kriticizmu hľadajúcom pravdu. (ad Ježiš Nazaretský, kresťanstvo) >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : Kázanie na hore, alebo vyznanie viery; nedá sa veriť jednomu i druhému. A cirkevníci zvolili poslednejší. vyznanie viery sa učí a hovorí ako modlitba i v chrámoch, ale kázanie na hore je vylúčené i z čítania evanjelií v chrámoch. (ad kresťanstvo) >>

Lev Nikolajevič Tolstoj : Začnem od počiatku, od narodenia dieťaťa. Pri jeho narodení učia tomu, že treba na dieťaťom a matkou predriekať motlidbu, aby sa očistili, pretože bez modlitby je rodička nečistá... Potom sa vštepuje rodičom, aby dieťa bolo naisto pokrstené, t.j. ponorené kňazom trikrát do vody, pričom hovoria nepochopiteľné slová a konajú ešte menej pochpiteľné skutky - mazanie olejom rôznych častí tela, skrihanie vlasov a dýchanie aj pľuvanie kmotrov na domnelého diabla. Všetko to má očistiť dieťa a učiniť ho kresťanom. Potom sa vštepuje rodičom, že treba dať dieťaťu prijímať, t.j. dať mu zjesť chleba a vína a tým spôsobom telo Kristovo, čímž dieťa prijme do seba milosť Kristovu. Potom sa vštepuje, že toto dieťa podľa veku treba naučiť sa modliť - t.j postaviť sa priamo pred doskami na ktorých sú zobrazené tváre Krista, Božej rodičky, Svätých a klaniať sa hlavou, celým telom, začialčo pravou rukou, určitým spôsobm zloženými prstami, dotýkať sa čela, ramien, pupku a prenášať slovanská slova, z ktorých najpužívanejšie a všetkým deťom vštepované sú "Bogorodica, deva radujsja"... (ad kresťanstvo) >>

Friedrich Nietzsche : ..psychológia kresťanstva : zrod kresťanstva z ducha zatrpknutosti, a nie ako sa rado verí, z nejakého "ducha", - je to v podstate reaktívne hnutie, veľké povstanie proti panstvu ušľachtilých hodnôt. (ad kresťanstvo) >>

Arthur Schopenhauer : Náboženstvo je ľudová metafyzika, podobne ako existuje ľudová poézia alebo ľudová múdrosť pozostávajúca z prísloví. Je pre ľudí, ktorí viac veria ako myslia a viac sú ochotní veriť autorite ako argumentom. Argumenty náboženstva sú hlavne vyhrážky večným alebo aj dočasným zatratením, a sú namierené hlavne na neveriacich, ale aj pochybujúcich. Ako krajný teologický argument možno nájsť u niektorých národov upálenie na hranici alebo niečo podobné. (tiež ad kresťanstvo) >>

Pierre Teilhard de Chardin : Kresťanstvo je par excelence náboženstvom nepominuteľného a osobného. Jeho Boh myslí, miluje, hovorí, trestá ako Niekto. Jeho vesmír kulminuje v nesmrteľných dušiach, navždy zodpovedných každá za svoj osud. Nebo, ktoré pred humanistickými panteistami zostávalo ľahostajné a uzatvorené, nad veriacimi kresťanmi ožíva a otvára sa dokorán. Toto rozžiarenie vrcholkov má nesmiernu príťažlivosť. Dlho sa mi však zdalo, že cesta k nim je odrezaná od Zeme - akoby som sa mal šplhať po mrakoch. >>

Pierre Teilhard de Chardin : Kresťanstvo akoby neverilo v ľudský pokrok. Nerozvinulo alebo nechalo v sebe spať zmysel pre Zem ...Viera v Ježiša naplňuje moje najväčšie nádej.....Ale neztrácam tým vieru vo svet?..... A práve vtedy sa mi vyjavil Univerzálný Kristus. >>

Pierre Teilhard de Chardin : Práve kresťanstvo najlepšie uspokojuje bytostnú náboženskú tendenciu, ktorá človeka pudí k istému druhu "panteizmu".
Sú dva druhy panteizmu:
Podľa prvého sa jednota Všetkého rodí zo splynutia prvkov - a akonáhle k nej dôjde, prvky miznú.
Podľa druhého sa prvky dovršujú dosiahnutím hlbšieho Stredu, ktorý je nad nimi a ktorý ich stredy v sebe umocní. Ak platí zásada (teoretická i experimentálna) , že jednota členy, ktoré zjednocuje , nezmiešava, ale diferencuje, potom iba táto forma "panteizmu" je intelektuálne platná a mysticky uspokojivá. A práve ona nachádza vyjadrenie v kresťanskom postoji. (ad panteizmus) >>

Niekto : Kresťanský kríž symbolizuje utrpenie, ako sa aj zvykne hovoriť, že každý si nesieme svoj kríž. To je ale aj prvá pravda zo štyroch vznešených právd budhizmu - Existuje utrpenie. (ad Kresťanstvo, budhistická filozofia) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako žiť?

Niekto : Riadil sa jednoduchou filozofiou (Ľudia sú dobrí a Boh ich časom vždy privedie k dobru), a tým si získaval ľudí. >>

Niekto : Človek by sa mal za všetkých okolností chovať ušlachtilo. Po svojej smrti príde na posledný súd, kde sa zvážia jeho dobré a zlé skutky a môže sa mu stať, že za svoje zlé skutky pôjde do pekla. >>

Na otázku Ako (ne)sexovať?

Niekto : Pod pojmom smilstvo (lat. luxuria, grec. „πορνεία [por·nei′a]) sa rozumie pohlavný styk medzi dvoma súhlasiacimi jedincami stojacimi mimo vzájomného manželstva. Podľa SSJ z roku 1964 je smilstvo nezriadené pohlavné obcovanie s druhým pohlavím[1]. Krátky slovník slovenského jazyka definuje smilstvo ako pohlavnú neviazanosť[2].Okrem samotného desatora sa v kresťanstve smilstvo objavuje vo výpočte siedmich hlavných hriechov. Tu však má tento hriech trochu iný význam, odpovedajúci skôr neovládateľnej žiadostivosti a zvrhlosti. Pôvodne označovalo akúkoľvek premrštenú túžbu po sexuálnom uspokojení, v súčasnosti je ale vnímaný len ako úmyselné vyvolávanie tejto túžby či jej realizáciu. >>

Na otázku Čo je spravodlivosť?

Biblia - Nový zákon : Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal.... / interpretacia - Boh je laska. Najvacsia laska ked sa niekto obetuje za druheho. Jezis sa obetoval za nas. Boh je spravodlivy. Za nase hriechy musel niekoho potrestat. Potrestal svojho syna. Boh obetoval svojho syna za nas. >>

Na otázku Ako prestať nenávidieť?

Niekto : Miluj hriešnika a nenáviď hriech. >>

Na otázku Ako ukončiť vojnu (všetky vojny)?

Niekto : Ukrajina a Rusko by sa mali začať správať kresťansky. Ukrajina by mala kresťansky nastaviť druhé líce, a ísť s Ruskom na dve míle, ak jú núti ísť na jednu. Rusku by malo prestať robiť Ukrajine to, čo nechce aby mu robili druhí. >>

Na otázku Existujú anjeli, duchovné bytosti?

Niekto : Vo chvíli, keď sa zlo zmocní sveta, tak to už je vec ktorá nie je len materiálna, ktorá nie je len technická, za tým stojí nejaké mystérium, nejaké zlo, my kresťania hovoríme, že za tým stojí diabol, a tak ako Stalin a Hitler boli strážený silami zla, aby sa ani atentát nepodaril. Preto aj zlo, ktoré dnes vyžaruje z Ruska presahuje to materiálne , a teda že možno očakávať ešte ďalšie pustošenie, ktoré môže súvisieť aj s nejakou stratou sebazáchovy... keď tak, nech to všetko padne. >>

Na otázku Prečo sú vojny?

Niekto : Vo chvíli, keď sa zlo zmocní sveta, tak to už je vec ktorá nie je len materiálna, ktorá nie je len technická, za tým stojí nejaké mystérium, nejaké zlo, my kresťania hovoríme, že za tým stojí diabol, a tak ako Stalin a Hitler boli strážený silami zla, aby sa ani atentát nepodaril. Preto aj zlo, ktoré dnes vyžaruje z Ruska presahuje to materiálne , a teda že možno očakávať ešte ďalšie pustošenie, ktoré môže súvisieť aj s nejakou stratou sebazáchovy... keď tak, nech to všetko padne. >>

Niekto : Vojna a akékoľvek zlo je výsledkom slobody človeka a daňou za to, že môžeme žiť autentický život. O to vzácnejšie je rozhodnutie slobodného človeka pre Boha, pre dobro a pre pokoj. Je to najväčší div a zázrak, aký poznám. >>

Niekto : Lebo ľudia sú hriešni. >>

Na otázku Prečo vznikla vojna na Ukrajine v roku 2014 (2022)?

Niekto : Vo chvíli, keď sa zlo zmocní sveta, tak to už je vec ktorá nie je len materiálna, ktorá nie je len technická, za tým stojí nejaké mystérium, nejaké zlo, my kresťania hovoríme, že za tým stojí diabol, a tak ako Stalin a Hitler boli strážený silami zla, aby sa ani atentát nepodaril. Preto aj zlo, ktoré dnes vyžaruje z Ruska presahuje to materiálne , a teda že možno očakávať ešte ďalšie pustošenie, ktoré môže súvisieť aj s nejakou stratou sebazáchovy... keď tak, nech to všetko padne. >>

Na otázku Rusko či Amerika?

Niekto : Vo chvíli, keď sa zlo zmocní sveta, tak to už je vec ktorá nie je len materiálna, ktorá nie je len technická, za tým stojí nejaké mystérium, nejaké zlo, my kresťania hovoríme, že za tým stojí diabol, a tak ako Stalin a Hitler boli strážený silami zla, aby sa ani atentát nepodaril. Preto aj zlo, ktoré dnes vyžaruje z Ruska presahuje to materiálne , a teda že možno očakávať ešte ďalšie pustošenie, ktoré môže súvisieť aj s nejakou stratou sebazáchovy... keď tak, nech to všetko padne. >>

Na otázku Skutočne ma Boh miluje?

Biblia - Nový zákon : Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal.... / interpretacia - Boh je laska. Najvacsia laska ked sa niekto obetuje za druheho. Jezis sa obetoval za nas. Boh je spravodlivy. Za nase hriechy musel niekoho potrestat. Potrestal svojho syna. Boh obetoval svojho syna za nas. >>

Na otázku Sú ľudia dobrí alebo zlí?

Niekto : Riadil sa jednoduchou filozofiou (Ľudia sú dobrí a Boh ich časom vždy privedie k dobru), a tým si získaval ľudí. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk