fašizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


fašizmus

Kategória: politicka filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Najčastejšie sa v definíciách uvádzajú nasledujúce charakteristiky fašistickej ideológie: radikálny nacionalizmus (a/alebo rasizmus), antiliberalizmus, radikálna pravicovosť (resp. antimarxizmus), organizácia štátu na vodcovskom princípe a prípadne aj snaha o dosiahnutie národného znovuzrodenia v údajne upadajúcej spoločnosti.

Slovo fašizmus pochádza z talianskeho slova fascismo (=fašizmus), ktoré pochádza talianskeho slova fascio (=zväzok, otep; zväz, združenie). Slovo fascio pochádza z latinského slova fascis (=zväzok; balík), množné číslo: fasces. Názov nadväzoval na talianske fasci dei lavoratori (=združenia pracujúcich), čo bol od konca 19. storočia názov rôznych sociálnych hnutí. /wikipediaPovedali o nej

Herbert Marcuse : Socializmus sa nerozvinul v najrozvinutejších západných spoločnostiach, ako to zamýšľal Marx. V niektorých najrozvinutejších spoločnostiach sa namiesto neho rozvinul fašizmus. >>

Niekto : presvedčenie, že politika sa začína výberom nepriateľa, je určite fašistické (ad fašizmus) >>

Niekto : Veľkými ideológiami dvadsiateho storočia sú liberalizmus, socializmus, anarchizmus, korporatizmus, marxizmus, komunizmus, sociálna demokracia, konzervatizmus, nacionalizmus, fašizmus a kresťanská demokracia. Všetky tieto ideológie majú jedno spoločné - sú produktom západnej civilizácie. Žiadna iná civilizácia nikdy politickú ideológiu nestvorila. Na západe však zasa nikdy nevzniklo významné náboženstvo. >>

Niekto : Jeden spôsobou ako definovať fašizmus a nacizmus je ten, že keď človek pozrie do zrkadla a povie si že jeho národ je perfektný, je lepší ako každý iný a nikdy nekonal zlo ale je stále len obeťou a hrdinom, potom je v najväčšom nebezpečenstve, že padne do pasce fašizmu (nacizmu) >>

Niekto : Jedna z definícií fašizmu je, že násilne pretláčate názor menšiny na úkor väčšiny, alebo zabraňujete slobodnej diskusii. Zabraňujete toku informácií. To je totalita. (ad fašizmus) >>

Niekto : Jedným zo zdrojov (fašistickej ideológie) bol Aristotelov a Hegelov organicizmus, nadraďujúci záujmy celku nad záujmami jednotlivca. Významnú úlohu zohrala aj Nietzscheho predstava o nadčloveku, vôli k moci a dvojakej morálke, ako aj teória elít Vilfreda Pareta, objasňujúca uplatnenie vodcovského princípu. Ako teoretici fašizmu sa prejavili predovšetkým Benito Mussolini, Giovani Gentile a Mario Palmieri, ktorý vo svojej Filozofii fašizmu označuje za základné princípy fašizmu jednotu, autoritu a povinnosť. (ad fašizmus) >>

Niekto : Fašizmus je otvorená teroristická diktatúra najreakčnejších, najšovinistickejších a najimperialistickejších prvkov finančného kapitálu >>

Niekto : forma revolučného ultranacionalizmu snažiaca sa o národné znovuzrodenie, ktorá je založená na primárne vitalistickej filozofii, je budovaná na extrémnom elitárstve, masovej mobilizácii a Führerprinzip-e, pozitívne hodnotí násilie ako cieľ i prostriedok a má tendenciu robiť vojnu a/alebo vojenské cnosti normou. (ad fašizmus) >>

Niekto : spôsob politického konania vyznačujúci sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, o národnej potupe, o tom, že sa národ stal obeťou, a kompenzačným kultom zjednotenia, sily a čistoty, v ktorých masová politická strana zložená z militantných nacionalistov nie príliš ochotne, avšak výkonne spolupracujúcimi s tradičnými elitami, opúšťa demokratické slobody pomocou násilia a bez akýchkoľvek etických alebo zákonných obmedzení usiluje o vnútornú očistu a vonkajšiu expanziu.(ad fašizmus) >>

Niekto : Fašizmus je druh modernej politiky, ktorý sa usiluje o totálnu revolúciu politickej a sociálnej kultúry konkrétneho národného alebo etnického spoločenstva. Hoci je extrémne rôznorodý pokiaľ ide o konkrétnu ideológiu jeho mnohých permutácií, jeho sociálnu podporu, formu organizácie, ktorú prijme ako antisystémové hnutie, a typ politického systému, režimu alebo domova, ktorý chce vytvoriť, generický fašizmus čerpá svoju vnútornú súdržnosť a citovú hnaciu silu z hlavného mýtu, že po období vnímanej dekadencie a degenerácie bude bezprostredne alebo nakoniec nasledovať obdobie znovuzrodenia a omladenia v postliberálnom novom poriadku.(ad fašizmus) >>

Niekto : Mussolini bol pôvodne socialista (nie marxista) ale revolučný syndikalista, silno ovplyvnený francúzskym filozofom Georgom Sorelom, ktorý ako hlavné dva komponenty politiky definoval - akciu a mýtus. (ad fašizmus) >>

Niekto : Všetky tri moderné ideológie - komunizmus, liberalizmus, fašizmus - sú založené na sekulárnom chápaní dejín, materialistickom chápaní sveta. Neveria vo večnosť, večnosť pre nich neexistuje, existuje iba čas a tento svet. >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk