monizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


monizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Monizmus je učenie o jednosti, podľa ktorého je skutočnosť jednotná a má jedinú podstatu. Monisti však túto podstatu interpretujú rôzne, preto existuje viacero druhov monizmov, ktoré však poväčšine nevystupovali pod týmto menom. Až Christian Wolff označil ako monistov tých filozofov, ktorí prijali predpoklad jedinej základnej substancie. /wikipedia
Povedali o nej

Bertrand Russell : Monizmus je charakteristický tým, že: 1) Skutočnosť vníma ako celok, mnohosť vecí je len zdanlivá. (Russellova kritika: Monizmus dáva apriórnu odpoveď na empirickú otázku-'Koľko vecí existuje?') 2) Vonkajšie vzťahy v skutočnosti neexistujú. (Russelova kritika:Ak by sme chceli vonkajšie vzťahy nahradiť vnútornými upadneme do nekonečného regresu. Vztah 'byt vacsi ako' môže existovať len medzi vecami.) 3)axióma vnútorných vzťahov 4) Tvdenie, že medzi vecami je nejaký vzťah v skutočnosti hovorí, že určitý celok má určitú vlastnosť. 5) Všetky tvrdenia subjekt-predikátorové.(Russellova kritika:Subjekt-predikátorová logika veľmi ovplyvňuje metafyziku) (ad monizmus) >>

Thomas Nagel : Adekvátna teória mysle musí dať do vzájomného vzťahu 3 zdanlivo nesúvisiace veci. Funkcionálnu organizáciu, fyzikálnu konštitúciu a subjektívne javenie. Pokrok v prvých dvoch oblastiach vďačí vynechaniu subjektu a skúmaniu iba objektívnych časovo-priesorových vlastností. Na skúmanie mysľe to ale nestačí. Intuitívne sa mi zdá, že východiskom by mohol byť spinozovský monizmus, kde sa mentálne aj fyzické budú javiť ako neúplné deskripcie zásadnejšej reality.(ad Benedictus de Spinoza) >>

Niekto : monizmus je dobrá filozofia, dualizmus a pluralizmus je zlá filozofia. >>Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk