monizmus
monizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Monizmus je učenie o jednosti, podľa ktorého je skutočnosť jednotná a má jedinú podstatu. Monisti však túto podstatu interpretujú rôzne, preto existuje viacero druhov monizmov, ktoré však poväčšine nevystupovali pod týmto menom. Až Christian Wolff označil ako monistov tých filozofov, ktorí prijali predpoklad jedinej základnej substancie. /wikipediaPovedali o nej

Bertrand Russell : Monizmus je charakteristický tým, že: 1) Skutočnosť vníma ako celok, mnohosť vecí je len zdanlivá. (Russellova kritika: Monizmus dáva apriórnu odpoveď na empirickú otázku-'Koľko vecí existuje?') 2) Vonkajšie vzťahy v skutočnosti neexistujú. (Russelova kritika:Ak by sme chceli vonkajšie vzťahy nahradiť vnútornými upadneme do nekonečného regresu. Vztah 'byt vacsi ako' môže existovať len medzi vecami.) 3)axióma vnútorných vzťahov 4) Tvdenie, že medzi vecami je nejaký vzťah v skutočnosti hovorí, že určitý celok má určitú vlastnosť. 5) Všetky tvrdenia subjekt-predikátorové.(Russellova kritika:Subjekt-predikátorová logika veľmi ovplyvňuje metafyziku) (ad monizmus) >>

Thomas Nagel : Adekvátna teória mysle musí dať do vzájomného vzťahu 3 zdanlivo nesúvisiace veci. Funkcionálnu organizáciu, fyzikálnu konštitúciu a subjektívne javenie. Pokrok v prvých dvoch oblastiach vďačí vynechaniu subjektu a skúmaniu iba objektívnych časovo-priesorových vlastností. Na skúmanie mysľe to ale nestačí. Intuitívne sa mi zdá, že východiskom by mohol byť spinozovský monizmus, kde sa mentálne aj fyzické budú javiť ako neúplné deskripcie zásadnejšej reality.(ad Benedictus de Spinoza) >>

Niekto : monizmus je dobrá filozofia, dualizmus a pluralizmus je zlá filozofia. >>

Niekto : Pluralizmus je najpravdivejšia filozofia, ale príliš zložitá. Ak si teda chce človek svoj svetonázor zjednodušiť, je dobré si vybrať nejaký monizmus. Hlavne nie nejaký dualizmus. Ak už škatuľkovať, tak radšej všetko do jednej škatuľky. >>

Pierre Teilhard de Chardin : Pod nekonečným množstvom druhotných odlišností, daných rôznou spoločenskou činnosťou, rôznym vedeckým zameraním alebo rôznym náboženským vyznaním, existujú iba dva druhy ducha: tí, ktorí nepresahujú (a ani necítia potrebu presiahnuť) vnímanie mnohosti - hoci by sa aj akokoľvek zdala sama v sebe súdržná) -, a tí, pre ktorých vnímanie tejto mnohosti nutne smeruje k nejakej jednote. Pluralisti a monisti.....keď sa na tým dobre zamyslíme, nejde o dva rovnocenné pohľady. Byť pluralistom znamená byť fixistom : obe slová zakrývajú prázdno, nedostatok niečoho. Pluralista nezaujíma žiadny pozitívny postoj. Prosto sa len vzdáva snahy o vysvetlenie. (ad pluralizmus, monizmus) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk