personalizmus

Iné zobrazenie filozofických škôl


personalizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Personalizmus je: Schleiermacherom presadzovaný a Goethem a Feuerbachom používaný názov pre vieru v osobného boha (teizmus) v protiklade k panteizmu. Smer súčasnej filozofie, ktorý hlása, že realita je koniec koncov spoločenstvo osôb, pričom najvyššou osobou je boh. Príroda ako súhrn duchov, osobností je spojovacím článkom medzi bohom a človekom a zároveň zjavením pôsobenia najvyššej osoby. Osobnosť je duchovný základný prvok bytia. V strede pozornosti personalizmu je teda osobnosť ako prvotná realita a najvyššia duchovná hodnota. Jedným z jeho zdrojov je Leibnizova monadológia. Kresťanský personalizmus je jeden zo smerov súčasnej filozofie majúci väzby najmä na protestantizmus a katolicizmus. Základným východiskom jeho myšlienok je jedinečnosť a hodnota ľudskej osoby. (wikipedia)


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk