Immanuel Kant

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Immanuel Kant

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1724 až 1804

nemecká klasická filozofia,transcendentalizmus,Kralovec,Nemecko


Filozofická škola: nemecký idealizmus deontológia idealizmus


Diela : Všeobecné dejiny prírody a teória nebies (1755)
Nové osvetlenie prvých princípov metafyzického poznania (1755)
Fyzická monadológia (1756)
Sny duchovidcove (1766)
Dizertácia o forme a princípoch senzibilného a inteligibilného sveta (1770)
O rozličných ľudských rasách (1775)
Kritika cisteho rozumu (1781)(SK preklad:T.Munz 1990, CZ vydanie s doslovom od prof. Patocku 1943,1996)
Prolegomena ku každej budúcej metafyzike, ktorá sa bude môcť nazývať vedou (1783) Prelozil: T. Munz
Idea ku všeobecným dejinám v svetoobčianskom pohľade (1784)
Základy metafyziky mravov (1785) (SK preklad Patricia Elexova, CZ prekla L. Menza)
Kritika praktického rozumu (1788) prelozil T.Munz 1990
Kritika súdnosti (1790)
Náboženstvo v medziach číreho rozumu (1793)
K večnému mieru (1795)
Spor fakúlt (1798)

Povedali o ňom

Theodor Munz : Mimo seba, do vonkajška nijako nepreniká žiadna metafyzika, ktorá si do Kanta trúfala rozumom prenikať tam, kam zmysly nesiahali. Metafyzika nie je však zrušená, ale len prenesená z transcendentna do imanentna, konkrétne do človeka, z ktorého sa zrodila a bola prenesená do transcendentna. (ad Immanuel Kant ) >>

Theodor Munz : Kant sa dožadoval: Postav sa na vlastné nohy, buď si sám autoritou! Nietzsche dotiahol myšlienku sebavytvárania až k nadčloveku. (ad Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche) >>

Niekto : Psychológia písala filozofiu v dielach filozofov ako boli David Hume, Georg Berkeley, Etienne Bonnot de Condillac a Immanuel Kant. >>

Niekto : Čistý rozum, ako to definoval Kant vo svojej kritike čistého rozumu pozostáva z čistých pojmov (vrodených, nezaťažených skúsenosťou), inak kategórií (substancia, príčina, kvalita, kvantita, čas, priestor..). To je ten rozum, ktorý máme všetci spoločný. (ad Immanuel Kant) >>

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Exoterická náuka Kantovej filozofie - že um nesmie presiahnuť skúsenosť, lebo potom sa vraj poznávacia schopnosť stáva len teoretickým rozumom, ktorý plodí len chiméry - vedecky zdôvodnila, prečo sa treba zrieknuť špekulatívneho myslenia. (ad Immanuel Kant) >>

Niekto : Immanuel Kant presunul morálku iba do svedomia človeka, iba do jeho vnútra, t.j. že morálka sa odohráva v dôvodoch človeka, ale nie v jeho činoch. ale kedže nevidíme ľuďom do hláv, tak je ťažšie rozlišovať čo je morálne a čo nemorálne. Dôsledkom je väčší morálny relativizmus a odchod morálky z verejnej diskusie >>

Immanuel Kant
Existuje vec osebe.

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk