Katolicizmus
Katolicizmus

Kategória: Kresťanstvo

predchádzajúca škola      nasledujúca školaVýroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako sa modliť?

Niekto : Modlenie k Márii a svätým, nie je pohanstvom. Nie sme sami pred Bohom. Príhovor svätých je možný. >>

Biblia : Existuje očistec a modlitba za mŕtvych, ktorí nás predišli do večnosti je oprávnená. >>

Na otázku Funguje modlitba?

Niekto : Katolíci na rozdiel od protestantov počas reformácie neodmietli, že zázraky sa dejú aj v súčasnosti a je možné si ich modlitbou aj za pomoci nebeských svätcov vyprosiť. >>

Na otázku Judaizmus, alebo kresťanstvo?

Niekto : My katolíci sme z duchovného hľadiska semiti, no zároveň máme príkaz ohlasovať obrátenie ku kresťanstvu všetkým ľuďom, teda aj našim otcom vo viere. A keď sa naši židovskí otcovia vo viere stávajú katolíkmi, vždy povedia, že sa väčšmi než kedykoľvek predtým stali židmi. Katolíci sú "dokončení židia". >>

Na otázku Katolícka či protestanská cirkev?

Niekto : Evanielici majú ochudobnenú vieru. >>

Niekto : Evanielici neberú na vedomie Ježišov výrok 'Peter ty si skala a na tejto skale postavím cirkev'. >>

Niekto : Ako sa evanjelici stavajú k tradícii cirkvi pred Lutherom? >>

Niekto : Katolícki kňazi majú z dôvodu tradície predávania úradu od apoštolov akosi väčšiu legitimitu svojej činnosti. >>

Niekto : Prílišný dôraz u evanjelikov na to, že viera je osobnou vecou každého človeka, vedie k tomu, že sa tvorí množstvo siekt. >>

Niekto : Modlenie k Márii a svätým, nie je pohanstvom. Nie sme sami pred Bohom. Príhovor svätých je možný. >>

Niekto : Katolíci na rozdiel od protestantov počas reformácie neodmietli, že zázraky sa dejú aj v súčasnosti a je možné si ich modlitbou aj za pomoci nebeských svätcov vyprosiť. >>

Niekto : Katolícka cirkev, je cirkvou, ktorú založil a obdaroval autoritou sám Kristus. Historické záznamy poukazujúce na kontinuitu učenia Katolíckej cirkvi, jej apoštolskú postupnosť a dvetisícročnú vieru v reálnu prítomnosť Krista v Eucharistii - to všetko sa nedá len tak ignorovať. >>

Niekto : Katolícke dogmy zostali čisté, aj vtedy, keď boli ich učitelia nečistí. Aj borgiovskí pápeži nielenže nemilovali chudobných, ale ich z lakomstva a túžby po zlate využívali a utláčali, predsa naďalej učili, že Ježiš prikázal milovať chudobných, a ohlasovali jeho prorockú kliatbu vznesenú na ich utláčateľov a lakomcov. >>

Niekto : Čo nás po hriechoch Cirkvi a chybách, ktorých sa dopustila? Čo nás po hlupákoch, ktorí si z nej urobili takýto prízemný biznis? Veď jedným z jej prvých biskupov bol Judáš Iškariotský! >>

Niekto : Ježiš dal autoritu a moc odpustiť hriechy svojim apoštolom a (na základe Sk 1,22; 14,23; 16.4; Tít 1,5 a cirkevných dejín, ktoré nasledovali potom) že apoštoli odovzdali apoštolskú autoritu svojim nástupcom prostredníctvom vkladania rúk a pri vysluhovaní sviatosti posvätného rádu (porov. Sk 8,18; 1 Tim 4,14). Ich nástupcami sú biskupi a kňazi jednej, katolíckej (univerzálnej) Cirkvi. >>

Niekto : Katolícka cirkev mala pravdu o Najsvätejšej Trojici, pričom sa vyhla každej heréze: arianizmu, doketizmu, triteizmu, unitarianizmu, apolinarizmu, monotheletizmu, monofyzitizmu, nestorianizmu, patripasionizmu, sabelianizmu, modalizmu, adopcionizmu, macedonianizmu, euzebiánizmu, subordinacionizmu, panenteizmu aj panteizmu a eutychianizmu. >>

Niekto : Kristus sa spája s nami na mieste, na ktorom sa nachádzame, a v čase v ktorom žijeme, tu a teraz a preto v našom tele.... Toto spojenie nemôže byť len čisto duchovné... Protestanská odpoveď znie, že ho potrebujeme uskutočniť vierou. Vieru samozrejme potrebujeme, ale ona sama osebe nepostačuje...Telo, ktoré prijímame pri svätej omši, je tým istým telom, ktoré nás spasilo, keď sa za nás vydalo na kríž. >>

Niekto : Keď sa stretneš so svätcom, zakaždým pochopíš o čosi viac Ježiša. A keď budeš lepšie poznať a viac milovať Ježiša, pochopíš svätých. Keď sa stretneš so svätcom, stretneš sa so sebou samým: s tým, aký by si mohol byť, mal byť a aký budeš v nebi. Prečo sa teda protestanti boja svätcov alebo sa pri nich cítia nesvoji? >>

Niekto : Katolícka cirkev je jediná konkrétna vec v dejinách (s výnimkov židov), o ktorej vieme, že bude existovať, keď opäť príde Kristus a skončia sa dejiny - aj keby to malo byť o milión rokov. A keď príde, zosobáši sa s ňou.(porov. Zjv 21,2) On nie je polygamista : nezosobáši sa s háremom dvadsiatich tisícov denominácií. >>

apoštol Pavol : Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako sa páčiť Pánovi. Ale ženatý sa stará o svetské veci, ako sa páčiť manželke,a je rozdelený. >>

Niekto : Martin Luther si myslel, že on má pravdu a pápež sa mýli. Začalo to kvôli odpustkom. Potom kôli viere v očistec, potom kôli pápežstvu, potom ste zrušili apoštolskú postupnosť, pozmenili učenie o eucharistií, odstránili úctu k svätým a vieru v príhovor svätých v nebi za kresťanov na zemi, zrušili ste ústnu spoveď a aj keď Pán Ježiš si len mužov zvolil za apoštolov, ktorým prikázal krstiť a ohlasovať evanjelium a tak to bolo od počiatku cirkvi po všetky storočia, vy ste za oltáre časom pustili aj ženy. Prosím neber to ako výčitky, toto je história. Neútočím na teba ani súčasných evanjelikov. Toto je dielo ľudí z minulosti. >>

Niekto : Prikázania: 1 Neurobíš si modlu, ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! 2 Aj dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch zľutovnice. Výklady: A Boh mi prikazuje aby som porušil jeho predošlé prikázanie. B Boh je schizofrenik a nestojí si za svojim slovom. C Musím zničiť všetky fotky, obrazy a sochy lebo Boh zakázal vytvoriť akúkoľvek podobu. D Môžem zobraziť čokoľvek ale nesmie to byť predmetom mojej úcty. E Môžem zobraziť čokoľvek okrem Boha, lebo jeho nikto nikdy nevidel. F Boh zakázal zobrazovať, lebo v čase vyslobodenia z Egypta len hebrejský národ veril v neviditeľného Boha a bol pokúšaný k uctievaniu falošných bohov, keďže bol obklopený pohanskými národmi. G Môžem zobraziť Krista, lebo sa nám žjavil v tele, telo zobraziť možno, Boha ako Ducha sa zobraziť nedá, kto sa o to pokúsi, pokúša sa o nemožné. H Môžem zobraziť Krista, ale ten obraz nemôže byť predmetom mojej úcty. I Môžem mať v úcte obraz, nie preň samotný, keďže on je len papier a farba, je to dielo ľudských rúk, ale pre to, koho ten obraz zobrazuje. Keď vidím obraz muža na kríži nad ktorým je nápis Ježiš Nazaretský, kráľ Izraela spomeniem si s láskou na Krista a na všetko čo pre mňa vykonal. J Môžem mať v úcte obraz tak ako mám v úcte fotku svojich blížnych. K Cez obraz moje telo prejaví úctu k tomu, koho obraz predstavuje aby moja duša, prejavila úctu k tomu, ktorý sedí po pravici Otca. L Možno zobraziť Krista ale nie svätých lebo to odvádza od viery v Krista. M Možno zobraziť svätých ale len ako spomienku na nich. N Môžem mať v úcte obraz, ktorý predstavuje svätého lebo ten obraz predstavuje toho, ktorý nasledoval Krista výnimočným spôsobom a je pre mňa vzorom a hrdinom, príklad hodný nasledovania. >>

Niekto : Ja sa neklaniam sochám ani obrazom, to katolícke učenie zakazuje... Pobozkať je staroveký symbol vzdania úcty a nemá s klaňaním nič spoločné... >>

Niekto : Nemôžem veriť Biblií bez Cirkvi, ktorá ju vlastne vytvorila. Najskôr bola Cirkev až potom Biblia. To Cirkev rozhodla, ktoré apoštolské listy budú a ktoré nebudú súčasťou Biblického kánonu... Vôbec by som neveril, že Biblia je Bože slovo, ktoré napísali obyčajní ľudia pokiaľ by ma k tomu neviedla autorita Cirkvi. To ona neomylne rozhodla. Biblia nespadla z neba ale vytvorili ju ľudia viac ako tri storočia po Kristovi. >>

Niekto : Chcem veriť v tie isté veci, v aké verili kresťania dovtedy, kým protestanskí "reformátori" nezačali orezávať vetvy stromu katolíckej viery - čiže v pravdy, v ktoré všetci kresťania verili viac než päťdesiat generácií. >>

Niekto : Ak mám Bibliu vykladať doslovne , a Boh zakázal vytvoriť akúkoľvek podobu na zemi, čo je jasne uvedené v desatore, tak sa podľa tejto logiky nemôžem ani odfotiť... Preto moslimovia nezobrazujú ani Mohameda, hoci to bol človek... Potom sú tu kalvíni, ktorí povoľujú zobrazovanie ale zakazujú zobrazovanie Krista. Potom sú tu evanjelici, ktorí zobrazovanie Krista povoľujú ale nesmie sa mu prejavovať fyzická úcta. >>

Na otázku Kde je Boh?

Niekto : V malej bielej hostii Ježiš sa skrýva, myšlienka táto hlboko do duše sa vrýva. Hľa z lásky k nám zostúpil vznešený boh z neba. Hľa z lásky k nám ukryl sa do kúska chleba. Veď je to úžas rozum sa diví, v bielej hostii je Ježiš živý. >>

Na otázku Možu sa diať zázraky?

Niekto : Katolíci na rozdiel od protestantov počas reformácie neodmietli, že zázraky sa dejú aj v súčasnosti a je možné si ich modlitbou aj za pomoci nebeských svätcov vyprosiť. >>

Na otázku Na ktorej strane je pravda?

Niekto : Katolícka cirkev mala pravdu o Najsvätejšej Trojici, pričom sa vyhla každej heréze: arianizmu, doketizmu, triteizmu, unitarianizmu, apolinarizmu, monotheletizmu, monofyzitizmu, nestorianizmu, patripasionizmu, sabelianizmu, modalizmu, adopcionizmu, macedonianizmu, euzebiánizmu, subordinacionizmu, panenteizmu aj panteizmu a eutychianizmu. >>

Na otázku Sú ľudia dobrí alebo zlí?

Niekto : Človek nie je ani úplne hriešny, ani úplne svätý. A tí najstrašnejší hriešnici sú povolaní k svätosti, a aj svätci sú veľkí hriešnici. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk