Thomas Hobbes

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas Hobbes

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1588 až 1679

empirický naturalizmus,Anglicko


Filozofická škola: empirizmus naturalizmus aristokracia politicka filozofia


Diela : O telese o cloveku o obcanovi /De corpore de homine et de cive, Zaklady prirodzeneho a politickeho prava, Namietky proti descartovym meditaciam, Leviathan, Problemy fyziky, Lojalnost nabozenstvo povest a mravnost Hobbesa, Behemoth

Povedali o ňom

Niekto : Monistické pozície sú charakteristické preferovaním buď telesnej (materializmus) alebo duševnej (idealizmus) stránky človeka. idealizmus (Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský): Podľa Platóna duša doslova padla do tela zo sveta ideí. Telesnú formu existencie považuje za nedokonalú. Úlohou duše je smerovať k dokonalosti a vrátiť sa do sveta ideí, zbaviť sa telesnosti. Takýto pohľad prezentuje duchovné ako nadradené telesnému. Kladie ich v antickom Grécku do protikladu ako dokonalé a nedokonalé, neskôr v kresťanskom ponímaní ako dobré a zlé. materializmus (Thomas Hobbes, Willard Van Orman Quine, Darwin, Daniel Dennett): V materialistických teóriách sú duševné procesy prezentované ako súčasť fyzického (fyzikalistický materializmus) alebo je existencia duše úplne popieraná ako napríklad v behaviorizme, ktorý chápe ľudský organizmus ako stroj a tzv. duševné procesy sú iba odpoveďou na telesné podnety. >>

Niekto : John Rawls si myslí, že je niečo medzi utilitarizmom (pokladajúcim ľudí občas za za prostriedky a nie ciele) a intuitivizmom (v prípade ktorého môžu prevládať predsudky) čo dokáže vyriešiť otázku spravodlivosti a to je tradícia spoločenskej zmluvy, ktorá zahrňuje filozofov ako Jean Jacques Rousseau, Thomas Hobbes. tradícia spoločenskej zmluv hľadá taký stav spoločnosti, na ktorom by sa ľudia zhodli, pod čo by sa podpísali. >>

Niekto : Pri spoločenskej zmluve treba nájsť základ, na ktorom sa vieme všetci ľudia dohodnúť. Odpoveď ktorú dáva Thomas Hobbes, je , že vec na ktorej sa vieme všetci zhodnúť je naša smrteľnosť, náš strach zo smrti a naša túžba sa jej vyhnúť. To je veľká rovnoprávnosť, všetci sme si rovní pred smrťou. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk