Thomas Hobbes

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Thomas Hobbes

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1588 až 1679

empirický naturalizmus,Anglicko


Filozofická škola: empirizmus naturalizmus aristokracia


Diela : O telese o cloveku o obcanovi /De corpore de homine et de cive, Zaklady prirodzeneho a politickeho prava, Namietky proti descartovym meditaciam, Leviathan, Problemy fyziky, Lojalnost nabozenstvo povest a mravnost Hobbesa, Behemoth

Povedali o ňom

Niekto : Monistické pozície sú charakteristické preferovaním buď telesnej (materializmus) alebo duševnej (idealizmus) stránky človeka. idealizmus (Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský): Podľa Platóna duša doslova padla do tela zo sveta ideí. Telesnú formu existencie považuje za nedokonalú. Úlohou duše je smerovať k dokonalosti a vrátiť sa do sveta ideí, zbaviť sa telesnosti. Takýto pohľad prezentuje duchovné ako nadradené telesnému. Kladie ich v antickom Grécku do protikladu ako dokonalé a nedokonalé, neskôr v kresťanskom ponímaní ako dobré a zlé. materializmus (Thomas Hobbes, Willard Van Orman Quine, Darwin, Daniel Dennett): V materialistických teóriách sú duševné procesy prezentované ako súčasť fyzického (fyzikalistický materializmus) alebo je existencia duše úplne popieraná ako napríklad v behaviorizme, ktorý chápe ľudský organizmus ako stroj a tzv. duševné procesy sú iba odpoveďou na telesné podnety. >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk