Jan Amos Komenský

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jan Amos Komenský

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1592 až 1670

Pochádzal z uhorského obchodníckeho rodu Szegešovcov. Jeho priezvisko Komenský je pravdepodobne odvodené od obce Komňa v okrese Uherské Hradiště.Vyštudoval teológiu a bol vysvätený za kňaza Jednoty bratskej. Táto cirkev patrila k protestantským cirkvám v Čechách a hlásila sa k husitským tradíciám.Po porážke českých stavov v bitke na Bielej hore sa Komenský musel skrývať pred cisárskymi vojskami. V tom čase mu na mor zomrela manželka i dve deti. Východisko z trpkej situácie hľadal v práci. Vtedy začal pracovať na svojej knihe Labyrint světa a ráj srdce. V roku 1628 opustil Moravu a pustil sa putovať po Európe. Finančne ho pri tom podporovali bohatí mecenáši, ktorí si vážili jeho prácu. Zavádzal úplne nové spôsoby v školskej dochádzke. Hlásal, že školská dochádzka musí byť povinná pre každé dieťa, či je bystré alebo hlúpe, bohaté alebo chudobné. Preslávil sa na svoju dobu revolučnými pojmami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.(wikipedia) Komenského si prisvojili najmä pedagógovia, ale je aj filozof. Jeho filozofia sa nazýva pansofia. Svoje spisy Komenský schovával pod podlahov. Jeho dom zhorel. Veda o Komenskom sa nazýva komenológia.Diela : Linguae Bohemicae thesaurus, hoc est lexicon plenissimum, grammatica accurata, idiotismorum elegantiae et emphases adagiaque (Poklad jazyka českého), 1612-1656 Problemata miscellanea, 1612 Sylloge quaestionum controversarum, 1613 Grammaticae facilioris praecepta, 1614-1616 O andělích, 1615 Theatrum universitatis rerum, 1616-1627 Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, 1617 O starožitnostech Moravy, 1618-1621 Spis o rodu Žerotínů, 1618-1621 Mapa Moravy (Moraviae nova et post omnes priores accuratissima delineatio autore J. A. Comenio), 1618-1627 Listové do nebe, 1619 Manuálník aneb jádro celé biblí svaté, 1620-1623 Pŕemyšlování o dokonalosti kŕesťanské, 1622 Nedobytedlný hrad jméno Hospodinovo, 1622 Truchlivý, díl první, 1623 Labyrint světa a lusthaus srdce, 1623 O poezí české, 1623-1626 Truchlivý, díl druhý, 1624 O sirobě, 1624 Pres boží, 1624 Centrum securitatis, 1625 Vidění a zjevení Kryštofa Kottera, souseda a jircháře sprotavského, 1625 Překlad některých žalmů, 1626 Didaktika česká, 1628-1630 Didactica magna, 1633-1638 Schola pansophica, 1650-1651 Primitiae laborum scholasticorum, 1650-1651 Opera didactica omnia, 1657 De bono unitatis et ordinis, 1660 De rerum humanarum emendatione consultatio catholica Orbis pictus Brána jazykov otvorená Schola ludus

Povedali o ňom

Niekto : ..z hľadiska koncepcie modernej vedy Komenského (tiež Bayerove a Cabanove) pansofické úsilia neprekročili jej prah, celá jeho encyklopédia vecným obsahom zostáva v predkritickom štádiu, je geocentrická, predgalileovská a predkarteziánska. Lenže na rozdiel od modernej vedy má jej teologický obsah hlboko ľudský zmysel, onú podstatnú nádej človeka na zmysluplnosť všetkého.... (ad Jan Amos Komenský, Ján Bayer, Izák Caban) >>

Rene Descartes : Ja za okruh filozofie nevykročím, u mňa je to len časť toho, čo u teba celok. (ad Jan Amos Komenský) >>

Niekto : V 1642 sa Jan Amos Komenský stretol s Descartom na zámku v blízkosti Leidenu. V spise "O sobě" od je opis tohoto stretnutia. >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk