Martin Heidegger

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Martin Heidegger

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1889 až 1976

existencionalizmus


Filozofická škola: existencionalizmus


Diela : Rozvrh fenomenologickej interpretácie Aristotela
Základné problémy fenomenológie
Sofista
Fenomenologická interpretácia Kantovej Kritiky čistého rozumu
Bytie a čas (1927)
Kant a problém metafyziky(1929)
Čo je metafyzika (1929)
Základné pojmy metafyziky (1929)
O pravde a bytí
Aristotelova Metafyzika IX,1-3
Sebaurčenie nemeckej univerzity (1933)
Európa a nemecká filozofia (1936)
Úvod do metafyziky
Príspevky k filozofii (1936-38)
Nietzsche I-II.
Platonovo učenie o pravde
O bytnosti pravdy
Vek obrazu sveta
Parmenides
Herakleitos
List o humanizme (1946)
Anaximandrov výrok
Obrat
Holzwege (1950)
Čo znamená myslieť?
Otázka techniky
Vec
Básnicky obýva človek..
Prekonanie metafyziky
Onto-teo-logická štruktúra metafyziky
Čo je to filozofia? (1955)
k veci myslenia
Identita a rozdiel
Veta o dovode
Hegel a Gréci (1958)
Princípy myslenia
Čas a bytie (1962)
Kantova téza o bytí (1962)
Koniec filozofie a úloha myslenia
Gesamtausgabe 1-102
Ranné spisy
Wegmarken
Základné pojmy Aristotelovskej filozofie
Platon - Sofista
Základné pojmy antickej filozofie
Dejiny filozofie od Tomáša Akvinského po Kanta
Hegelova fenomenológia ducha
Úvod do metafyziky
Ontologia (Hermeneutika fakticity)
Dejiny Bytia
O počiatku

Povedali o ňom

Rudolf Carnap : V prednáške - Was ist Metaphysik? - je konštrukcia viet -Hľadáme nič. Nechádzame nič. Poznáme nič - založená na chybnom používaní slova - nič- ako podstatného mena. V správnom jazyku nie je zvláštnym menom ale logickou formou vety.(ad Martin Heidegger) >>

Hans Georg Gadamer : Čarodejník z Messkirchu.(ad Martin Heidegger) >>

Richard Rorty : Podla Heideggera je ulohou sucastnej filozofie nanovo premysliet tradiciu a polozit si otazku, co tato filozoficka tradicia z nas urobila.(ad Martin Heidegger) >>

Niekto : Novokantovstvo sa chápalo ako jadro (Mag) vedy. Ak sa filozof chápe takto, tak má menšiu tendenciu prepadnúť nejakej politike ako sa to stalo Heideggerovi. (Ad Martin Heidegger,marburská škola,bádenská škola) >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk