Hans Georg Gadamer

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Hans Georg Gadamer

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1900 až 2002Filozofická škola: hermeneutika


Diela : Platonova dialektická etika
Pravda a metóda (1960)
Idea dobra medzi Platonom a Aristotelom (1978)
Problém dejinného vedomia
Heideggerove cesty
Človek a reč
Hegelovo dedičstvo
Hegelova dialektika: Pat hermeneutických štúdií
Heidegger a ontologická differencia
Aktualita krásneho
Text a interpretácia
Dedičstvo Európy
Európa a Oikúmené
Semantika a hermeneutika
Rozum vo veku vedy
Výtvarné umenie a literatúra na konci 20.storočia
Počiatok filozofie
Antická teória atómov
Gesammelte Werke 1-10
Hermeneutika: Pravda a metóda
Novoveká filozofia I. Hegel, Husserl, Heidegger
Novoveká filozofia II.
Grécka filzofia I.
Grécka filozofia II.
Grécka filozofia III. Platon v dialogu
Estetika a poetika. I.-II.
Hermeneutika v ohliadnutí

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk