Karol Marx

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Karol Marx

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1818 až 1883

hegeliáni ľaví,materializmus, Väčšinu práce za Marxa urobil Hegel. Nemecko


Filozofická škola: materializmus hegeliáni ľaví komunizmus marxizmus politicka filozofia


Diela : Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844)
Ekonomicko-filozoficke rukopisy (Ökonomisch-philosophische Manuskripte) aus dem Jahre 1844
Svatá rodina (1844) Die heilige Familie, gegen den Junghegelianer Bruno Bauer gerichtet
Německá ideologie (1845) Die deutsche Ideologie, gegen Max Stirner gerichtet
Teze o Feuerbachovi (1845) Die kurzen elf Thesen über Feuerbach
Bída filosofie (1847) Das Elend der Philosophie, gegen Pierre-Joseph Proudhon gerichtet
Manifest der Kommunistischen Partei 1848, Lohnarbeit und Kapital (1849)
Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 1857/58
Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859)
der Vortrag Lohn, Preis und Profit (1865)
Kapitál (1867–1883) Díl 1. Výrobní proces kapitálu (Band 1: Der Produktionsprozess des Kapitals). Hamburk 1867. Díl 2. Proces oběhu kapitálu (Band 2: Der Zirkulationsprozess des Kapitals). Vydal F. Engels, Hamburk 1885. Díl 3. Celkový proces kapitalistické výroby (Band 3: Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion). Vydal B. Engels, Hamburk 1894.
Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850 (1850)
Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852)
Herr Vogt (1860)
Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871)
Kritik des Gothaer Programms (1875)

Povedali o ňom

Niekto : Kto robí Marxa zodpovedného za politické procesy, je to podobné ako keď niekto robí zodpovedného Ježiša za inkvizíciu. (ad Karol Marx) >>

Jacques Derrida : Kant qui genuit Hegel, qui genuit Karol Marx, qui genuit ... >>

Herbert Marcuse : Nedostatky Marxovej teórie : 1) Neschopnosť predikovať budúci úspech kapitalizmu, a že kapitalizmus neobsahuje nič, čo by viedlo k jeho zrúteniu samo od seba. 2) Nedostatky v ochrane individuality človeka a jeho individuálnych práv 3) Neodstatok libertarianizmu 4) Nezachytenie a neuvažovanie hĺbinnej psychológie človeka, tak ako ju popísal Freud (ad Karol Marx) >>

Niekto : Bez Hegela a Marxa by história nedávala zmysel. (ad Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Karol Marx) >>

Slavoj Žižek : Karol Marx bol zaujímavým žiakom Hegela. Rozpoznal niektoré veci, ktoré Hegel nerozpoznal. Napríklad veľmi hegeliánsky prečítal kapitál, ako samu seba reprodukujúcu sa ideu. Myslím si ale, že dnes je čas vrátiť sa od Marxa ku Hegelovi.(ad Georg Wilhelm Friedrich Hegel) >>

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk