Biblia

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Biblia

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

-1274 až -1154
Diela :

Povedali o ňom

Niekto : V nemoslimskom svete je rozšírená viera, že islam rešpektuje Starý zákon a evanjeliá ako kroky vedúce k Mohamedovmu zjaveniu. Nie je to pravda, ortodoxný islam ich odmieta.(39) Mohamed tvrdil, že existujú božské proto-knihy a že predchádzajúce „knihy“ sú len skomolené a skazené kópie, ktoré boli poslané predchádzajúcim národom alebo spoločenstvám, totiž židom a kresťanom. No toto jeho tvrdenie znamená, že tieto knihy boli „barbarským Koránom“ – na rozdiel od pravého arabského Koránu.40 Staršie mekkské súry síce hľadeli na židov a kresťanov, čiže „ľudí Knihy“ (ahl al-Kitab) s istou zhovievavosťou (napríklad: Vy máte svoje náboženstvo a ja mám svoje náboženstvo. /ad Biblia,Mohamed >>

Niekto : Zdá sa, že všetko, čo robili židia naozaj, robia kresťania už iba v duchu. Židia búrali chrámy a modly cudzích bohov, kresťania búrajú už len modly vo svojom duchu. Židia zburali hradby Jericha, trubenim na truby, krestenia buraju zabrany neveriaceho voci viere, tak ze do neho hucia. Židia boli obrezaní, kresťania sú obrezaní v duchu, židia nemohli scudzoložiť, kresťan nemôže ani pozrieť žiadostivo na ženu, lebo už s ňou scudzoloží v srdci. Židia zabíjali tých čo zhrešili, kresťania zabíjajú len hriech v sebe. Boh oslobodil Zidov zo zajatia a otroctva v Egypte, krestanov uz len zo zajatia hriechu. Zidovsky boh zosiela dážď, kresťanský už iba dážď svatého duch. (ad Biblia) >>

Arthur Schopenhauer : Starý zákon pripísal stvorenie sveta i človeka Bohu, nový zákon nechal tohto Boha stať sa človekom, aby ukázal, že záchrana z utrpenia tohto sveta leží v človeku a jeho vôli. (ad Biblia) >>

Biblia
na otázku
Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov. 3 Nebudeš mať iných bohov predo mnou. 4 Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. 5 Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, 6 a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania. 7 Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo. 8 Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil. 9 Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. 10 Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. 11 Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho. 12 Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh 13 Nezabiješ! 14 Nezosmilníš! 15 Neukradneš! 16 Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva! 17 Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk