pytagorejská škola
pytagorejská škola

Kategória: ranná grécka filozofia - predsokratici

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Pytagorejci považujú filozofiu za hľadanie múdrosti a zároveň morálnu výchovu: filozofia má predovšetkým zdokonaľovať človeka, učiť ho sebaovládaniu a poskytovať mu vedomosti.Múdrosť spočíva v dôkladnej znalosti čísla a poznanie spočíva v pochopení harmónie.Číslo je modelom, na základe ktorého sa tvoria veci. Harmónia je jednota spájajúca mnohosť a celkové zosúladenie toho, čo je nesúladné.. /wikipediaPovedali o nej

Niekto : Pytagorov (vzdelávací) ústav prerástol do spolku, ktorý pohlcoval celého človeka a celý život ... Vcelku mal spolok charakter dobrovoľného kňažského či mnížšskeho rádu novšej doby. Kto chcel byť prijatý, bol skúšaný po stránke vzdelania a bol cvičený v poslušnosti. (ad pytagorejská škola) >>

Niekto : Pytagorovci sa vyznačovali rovnakým odevom - bielym a vlneným, ako mal Pytagoras. (ad pytagorejská škola) >>

Niekto : Jedli spoločne.... ako ich hlavné jedlo sa uvádza med a chlieb - a voda ako najlepší, ba jediný nápoj. Úplne sa stránili jedenia mäsitých jedál, čo sa spojuje s prevtelovaním duší. I medzi vegetaránskymi jedlami rozlišovali; napr. mali zakázanú fazuľu. Za toto uctievanie fazole sa im často smiali. (ad pytagorejská škola) >>

Niekto : Bola dané za úlohu, aby si ráno hned ako vstanú, pripomenuli udalosti minulého dňa, pretože úzko súvisia s tým, čo je potrebné robiť dnes, Ako večerné zamestnanie bolo často dávaná za povinnosť reflexia o sebe samom, hodnotenie, čo správneho a čo nesprávneho každý za ten deň vykonal. (ad pytagorejská škola) >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Čo je poznanie?

Filolaos z Krotóna : A věru všemu, co je poznáváno, náleží číslo. Bez něj totiž nic ani nemůže být myšleno, ani poznáno. >>

Na otázku Aké sú zjednocujúce princípy všetkého poznania?

Niekto : Jiní z pýthagorejců však říkají, že principů je deset. Vyslovují je v tomto pořadí:

Mez a neurčitost
liché a sudé
jedno a mnohost
pravé a levé
mužské a ženské
klidné a pohybující se
přímé a zakřivené
světlo a tma
dobré a špatné
čtverec a obdélník.
(ad pytagorejská škola) >>

Na otázku Čo je smrť?

Alkmaión z Krotónu : Člověk hyne proto, ježto nemůže připojit počátek ke konci. >>

Na otázku Čo je to priestor?

Niekto : Ak začneme totiž, pokiaľ ide o priestor bodom, prvou negáciou prázdna, zodpovedá bod jednote; je nedeliteľný a je princípom priamok. Zatiaľčo bod sa chová ako monas, čiara vyjadruje dvojku; lebo ako čiaru, tak dvojkú možno pochopiť pomocou prechodu; priamka je čírym vzťaho dvoch bodov bez šírky. Plocha vyplýva z trojitosti. Ale pevný tvar, prináleži štvorosti. >>

Niekto : Iní hovoria, že teleso pozostáva z jedného bodu (to znamená, že jeho podstatou je jeden bod), lebo pohybujúci bod vytvára líniu, pohybujúca sa línia plochu a takáto pohybujúca plocha teleso. >>

Na otázku Kolko je jestvujúcien?

Niekto : Podle Petróna je 183 světů uspořádaných ve tvaru trojúhelníka, jehož každá strana obsahuje 60 světů a 3 zbývající stojí každý v jednom vrcholu. Sousední světy se navzájem dotýkají, kráčejíce klidně kolem jako při kruhovém tanci. >>

Na otázku Prečo musíme zomrieť?

Alkmaión z Krotónu : Člověk hyne proto, ježto nemůže připojit počátek ke konci. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk