idealizmus
idealizmus

Kategória: náuka o bytí

predchádzajúca škola      nasledujúca školaPovedali o nej

Georg Wilhelm Friedrich Hegel : Vsetky zmeny v realnom svete maju svoj predobraz v zmenach vo vedomi. Vedomie predchadza bytie. (Bytie predchadza vedomie - marxisticky otocene) (ad idealizmus) >>

Arthur Schopenhauer : Realizmus tvrdí, že objekt je príčinou a subjekt výsledok jeho pôsobenia. Fichteho idealizmus robí z objektu výsledok činnosti subjektu. Kedže ale medzi subjektom a objektom nie je žiaden príčinný vzťah, nedá sa dokázať žiadne z týchto tvrdení. / Der Realizmus setzt das Objekt als Ursache und deren Wirkung ins Subjekt. Der Fichtesche Idealizmus macht da Objekt zur Wirkung des subjekts. Weil nur aber, was nicht genug eingschaerft werden kann, zwischen Subjekt und Objekt gar kein Verhaeltniss na dem Satz vom Grunde stattfindet so konnte auch weder die eine noch die andere der beiden Behauptungen je bewiesen werden.(ad Johann Gotlieb Fichte) >>

Niekto : Monistické pozície sú charakteristické preferovaním buď telesnej (materializmus) alebo duševnej (idealizmus) stránky človeka. idealizmus (Platón, Aristoteles, Tomáš Akvinský): Podľa Platóna duša doslova padla do tela zo sveta ideí. Telesnú formu existencie považuje za nedokonalú. Úlohou duše je smerovať k dokonalosti a vrátiť sa do sveta ideí, zbaviť sa telesnosti. Takýto pohľad prezentuje duchovné ako nadradené telesnému. Kladie ich v antickom Grécku do protikladu ako dokonalé a nedokonalé, neskôr v kresťanskom ponímaní ako dobré a zlé. materializmus (Thomas Hobbes, Willard Van Orman Quine, Darwin, Daniel Dennett): V materialistických teóriách sú duševné procesy prezentované ako súčasť fyzického (fyzikalistický materializmus) alebo je existencia duše úplne popieraná ako napríklad v behaviorizme, ktorý chápe ľudský organizmus ako stroj a tzv. duševné procesy sú iba odpoveďou na telesné podnety. >>

Niekto : Idealizmus nie je iba filozofickým smerom. Idealizmus je filozofia. Je to zaoberanie sa ideami. Idei sú pritom kategóriami, čistými pojmami. >>Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Katolícka či protestanská cirkev?

Niekto : Rozdiely medzi severnou a južnou európu vyplývajú hlavne z rozdielu náboženstiev, protestatizmus ovplyvňuje sever, katolicizmus juh. Preto je sever na tom aj ekonomicky lepšie. / pozri aj Max Weber : Protestanská etika a duch kapitalizmu. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk