Ferdinand de Saussure

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Ferdinand de Saussure

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1857 až 1913

bol švajčiarsky jazykovedec indoeuropeista, profesor na univerzite v Ženeve. Jeho teórie o znakovosti jazyka a systémovej povahy jazyka sa stali základom lingvistického štrukturalizmu, sémiológie a ďalších smerov jazykovedy 20. storočia a mali inšpiratívny význam pre filozofický štrukturalizmus. Na štrukturalizmus však čoskoro nadviazali osoby študujúce ostatné nelingvistické hľadiská kultúry, napríklad Roland Barthes, Jacques Lacan a Claude Lévi-Strauss. Ich široké interpretácie Saussurových teórií a ich aplikovanie na nelingvistické smery štúdií viedli k teoretickým ťažkostiam, ktoré nakoniec spôsobili, že bol štrukturalizmus v týchto disciplínach vyhlásený za mŕtvy


Filozofická škola: štrukturalizmus nominalizmus v otázke univerzálií


Diela : Cours de linguistique générale (Kurz všeobecnej lingvistiky) bola publikovaná posmrtne v roku 1916

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk