gnóza
gnóza

Kategória: poklasická helensko-rímska filozofia

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Gnosticizmus je nábožensko – filozofický smer neskorej antiky, ktorý zažil svoj najväčší rozmach v 1. – 3. storočí nášho letopočtu. Je charakteristický odmietaním hmotného sveta a vierou v božskú časticu v človeku.Gnóza, termín pochádzajúci z gréckeho slova gnosis („poznanie“), je podstatou učenia gnostických systémov. Poznanie má podľa gnostických systémov spásonosný charakter. Pomáha uvedomiť si skutočnú podstatu hmotného sveta, vymaniť sa z neho a navrátiť sa do pôvodného stavu jednoty s univerzom.V gnóze môžeme pozorovať vplyv Platónovej filozofie, predovšetkým v myšlienke vzostupu duše. Podobní sú si aj dualizmom hmoty a ducha. Gnostici často používali prevzatú grécku terminológiu, termíny ako aión, ennoia, sofia, bythos.Gnosticizmus ďalej ovplyvnilo priamo alebo nepriamo egyptské náboženstvo, grécke mystéria (orfizmus), zoroastrizmus a židovská mudroslovecká literatúra./wikipediaVýroky v duchu tejto školy:

Na otázku Odkiaľ prichádza zlo?

Niekto : Nositeľom zla je predovšetkým telo. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk