Izák Caban

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Izák Caban

Pozri tiež: Jeho odpovede na otázky

1632 až 1707

bol slovenský filozof, teológ a dramatik, predstaviteľ Prešovskej školy.Je prvým predstaviteľom atomizmu na Slovensku.Diela : Existentia atomorum

Povedali o ňom

Niekto : ..z hľadiska koncepcie modernej vedy Komenského (tiež Bayerove a Cabanove) pansofické úsilia neprekročili jej prah, celá jeho encyklopédia vecným obsahom zostáva v predkritickom štádiu, je geocentrická, predgalileovská a predkarteziánska. Lenže na rozdiel od modernej vedy má jej teologický obsah hlboko ľudský zmysel, onú podstatnú nádej človeka na zmysluplnosť všetkého.... (ad Jan Amos Komenský, Ján Bayer, Izák Caban) >>

Niekto : Proti nominalistovi Cabanovi je Ladiver realistom. Kým Caban odpiera obecninám existenciu a tvrdí, že vznikajú po veciach a stvorili ich indivíduá, prehlasuje Ladiver, že universalia in intellectu sunt res, čo odôvodňuje tým, že accidens nemá oddelenej existencie od substancie, preto universale, ktorá je v našej mysli musí byť res. (ad Izák Caban, Eliáš Ladiver) >>


Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk