Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
1/ Príčina musí predchádzať následok v čase /2/ Pred vznikom času (vznikom vesmíru) nebol žiaden čas. /3/ Preto vesmír nemôže mať príčinu /4/ Teizmus vyžaduje aby Boh bol príčinou vesmíru. /5/ Vesmír nemôže mať príčinu /6/ Preto je teizmus nepravdivý....Expressed in deductive form, Hawking’s core argument appears to be as follows:/1/ Causes must precede their effects in time /2/ There is no time prior to the beginning of time (the origin of the universe) /3/ Therefore, the universe cannot have a cause By extension he argues: /4/ Theism requires that God be the cause of the universe /5/ The universe cannot have a cause /6/ Therefore, theism is false
O


Zdroj: bez zdroja
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk