Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Rozlišujeme tri druhy hodnôt (tri smery, v ktorých sa nachádza zmysel života):
  1. Tvorivé hodnoty- podstata spočíva v tom, že človek sám vytvára a dáva svetu. Zmysluplnosť života sa napĺňa vykonaním nejakého činu, diela. Tieto hodnoty jedinec uspokojuje prostredníctvom práce.
  2. Zážitkové hodnoty- podstata spočíva vo životne významných vzťahoch a zážitkoch. Vrcholom objavovania a uskutočňovania týchto hodnôt je vzťah lásky.
  3. Postojové hodnoty- spočívajú v tom, ako sa človek postaví k osudovým danostiam, ktoré nemôže zmeniť.
O


Zdroj: In Hamdejova:ZMYSEL ŽIVOTA A VZDELANIE U ADOLESCENTOV, UPJS, Kosice 2012
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk