Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Pytagoras zo Samu : Filozofia je láska k múdrosti. Filozof nie je múdry iba miluje múdrosť. Nijaký človek nie je múdry, len Boh.
--------
----

Odpoveď a jej predpoklady ( argumenty pre a proti nej ):

Pytagoras zo Samu    
Filozofia je láska k múdrosti. Filozof nie je múdry iba miluje múdrosť. Nijaký človek nie je múdry, len Boh.
O
O
----

Zdroj: z Diogena 22B129 In:Antologia z diel filozofov Predsokratovci a Platon
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk