behaviorizmus
behaviorizmus

Kategória: pozitivizmus

predchádzajúca škola      nasledujúca škola
Behaviorizmus vznikol začiatkom 20. stor. v USA zásluhou J. B. Watsona ako reakcia na psychológiu vedomia s jej hlavnou metódou - introspekciou. Filozoficky vychádzal z pozitivizmu. Neuznáva vedomie ako predmet vedeckého výskumu a redukuje psychiku na rozličné formy správania, chápaného ako súhrn reakcií organizmu na stimuly vonkajšieho prostredia. Predmetom vedeckého skúmania by malo byť iba pozorovateľné, merateľné správanie organizmu.Výroky v duchu tejto školy:

Na otázku Ako sa rozhodujeme?

Niekto : Príčina je nejaký vonkajší vplyv na mňa. Ludské rozhodovanie je iba stimuláciou podmienené rozhodovanie sa. Človek nemá vnútornú mapu, kadiaľ chce ísť. >>

Na otázku Existuje duša?

Niekto : V materialistických teóriách sú duševné procesy prezentované ako súčasť fyzického (fyzikalistický materializmus) alebo je existencia duše úplne popieraná ako napríklad v behaviorizme, ktorý chápe ľudský organizmus ako stroj a tzv. duševné procesy sú iba odpoveďou na telesné podnety. >>

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk