Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
V prí­pa­de, ak je preu­ká­za­né, že po­doz­ri­vý je po­zi­tív­ne tes­to­va­ný na ko­ro­na­ví­rus CO­VID-19, je opod­stat­ne­né za­čať tres­tné stí­ha­nie pre trest­ný čin ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by .

Po­súd­nie ko­na­nia pá­cha­te­ľa ako tres­tné­ho či­nu ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by vy­ža­du­je, aby zis­te­né sku­toč­nos­ti nas­ved­čo­va­li to­mu, že pá­cha­teľ: - úmy­sel­ne spô­so­bí ale­bo zvý­ši ne­bez­pe­čen­stvo za­vle­če­nia ale­bo roz­ší­re­nia ne­bez­peč­nej ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by (§ 163 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na) ale­bo - z ned­ban­li­vos­ti spô­so­bí ale­bo zvý­ši ne­bez­pe­čen­stvo za­vle­če­nia ale­bo roz­ší­re­nia ná­kaz­li­vej ľud­skej cho­ro­by (§ 164 ods. 1 Tres­tné­ho zá­ko­na).
O


Zdroj: http://www.pravnelisty.sk/rozhodnutia/a815-sirenie-koronavirusu-usmernenie-generalnej-prokuratury-sr
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk