Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Ako je známe, pôvodné grécke vyjadrenie obsiahnuté v evanjeliách je ťažké presne vystihnúť a všetky moderné preklady trošku pokrivkávajú, povedal František vo svojej katechéze. Na jednom prvku sa však môžeme jednomyseľne zhodnúť: pri akomkoľvek chápaní textu musíme vylúčiť, že Boh by bol protagonistom pokušení, ktoré doliehajú na ceste človeka. Ako keby Boh číhal na svoje deti kladením nástrah a pascí. Výklad tohto druhu je v rozpore predovšetkým so samotným textom a je ďaleko od obrazu Boha, ktorý nám Ježiš zjavil. Toto sú obrazy toľkých pohanských bohov, nie? tvrdí. V liste apoštola Jakuba čítame takto: Nech nik v pokušení nehovorí: «Boh ma pokúša Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša (1,13). Práve naopak: Otec nie je pôvodcom zla, nijakému synovi, ktorý prosí o rybu, nedá hada (pozri Lk 11,11) – ako učí Ježiš – a keď sa zlo objaví v živote človeka, bojuje po jeho boku, aby mohol byť oslobodený. Je to Boh, ktorý vždy bojuje za nás, nie proti nám. Otec! Toto je ten zmysel, v akom sa modlíme Otčenáš.
O


Zdroj: Pápež František ku zmene Otčenášu z -Neuveď nás do pokušenia - na- nedopusť, aby sme podľahli pokušeniu
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk