Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Umelecká literatúra alebo krásna literatúra je jeden zo základných druhov umenia, literatúra tvorená textami s funkciou estetickou, zábavnou a slovesné umenie (alebo umenie slova), ktorého materiálom je jazyk.Rozdeľuje sa na drámu, epiku a lyriku. Je predmetom skúmania najmä v literárnej vede a filológii.Umelecká literatúra obsahuje texty, ktoré sa zameriavajú na dosiahnutie estetického účinku. Patria sem všetky diela epiky, lyriky a dramatickej tvorby. Súčasťou umeleckej literatúry je aj folklór. Umelecká literatúra sa na rozdiel od vecnej vyznačuje svojským obsahom a osobitými sémantickými (významovými) vlastnosťami.
O


Zdroj: wikipedia/filit
Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk