Citáty filozofov

Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Niekto    
Základný vhľad "tractatus brevis", ktorý, ako bude ukázané, bol v "tractatus de intellectus emendatione" opustený, je, že všetko poznávanie je trpné. Objekt sa prezentuje subjektu, ktorý sa správa dosť pasívne - chápanie je čistá trpnosť. / Es ist die Grundanschauung des tractatus brevis,die, wie sich zeigen wird, im tractatus de intellectus emendatione aufgegeben ist, daß alles Erkennen Leiden ist. Das Object bietet sich dem Subjecte dar, das sich durchaus passiv verhält -das Verstehen ist ein reines Leiden(ad Benedictus de Spinoza)
O


Zdroj: Uvod k Sinozovmu Abhandlung uber verbesserung meschliches verstandes
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk