Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Biblia    
Potom oblak zakryl svätostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok...lebo oblak Hospodinov bol nad príbytkom vo dne, ale v noci bol v oblaku oheň pred očami celého domu izraelského počas celého ich putovania.
O


Zdroj: 2. kniha Mojžišova 37:34
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk