Jan Hus

predchádzajúci filozof      nasledujúci filozof


Jan Hus

Pozri tiež: Jeho východiská a závery

1369 až 1415

Navštevoval latinskú školu v Prachaticiach. Približne od roku 1390 študoval v Prahe na Karolovej univerzite. V roku 1393 získal titul bakalára a v roku 1396 mu bol udelený titul magister slobodných umení. Od roku 1398 študoval teológiu, roku 1400 bol vysvätený za kňaza. Roku 1401 pôsobil ako dekan artistickej fakulty a od roku 1402 do roku 1403 bol zvolený rektorom univerzity. Súčasne so svojím rektorátom zastával funkciu kazateľa v Betlehemskej kaplnke, založenej dvoranom Václava IV. Jánom z Milheimu za účelom konania bohoslužieb výlučne v českom jazyku, prístupnom prostému ľud. V tomto období sa zoznámil s náboženskými spismi Jána Wiklefa (profesor bohosloví na Oxfordskej univerzite), ktorý v časoch vlády Karola IV. neohrozene kritizoval praktiky vtedajšej cirkvi.Diela : O cirkvi (po latinsky, De ecclesia)
Proti bule pápežskej
Dcerka
Výklad Viery, Desatera a Páteře
Knížky o svatokupectví
Postila aneb Vyloženie svatých čtení nedelních
O šesti bludiech
Listy z Kostnice

Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk