Citáty filozofov
Odpoveď a závery vyplývajúce z danej odpovede:

Ježiš Nazaretský    
Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. 37 A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva »Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba«. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“
O


Zdroj: Evanjelium podľa Lukáša 20
Vaše tipy na citáty alebo vaše odpovede zasielajte na efilozof@centrum.sk