Empedoklés II / Zlomky

Po teoretické studii, v níž se autor zaměřil na výklad života a díla předsokratovského filosofa Empedoklea (Praha 2002), přináší druhý svazek edi... Viac info

Anaxagorás

Monografie o Anaxagorovi představuje intelektuální proměnu starší iónské přírodovědy a archaické filosofie v duchu „osvícenství“ řecké raně... Viac info

Parmenidova filosofie

Parmenidova filosofie je prvním uceleným knižním textem levicového intelektuála Záviše Kalandry. Vznikl v polovině dvacátých let 20. století coby di... Viac info

Hérakleitos ve světle mythické moudrosti

Podľa toho čo sa učí na školách o filozofii, predstavuje ranná grécka filozofia prechod od mýtu k logu. Autor Jan Provazník zvolil vo svojej knihe opa... Viac info

Herakleitos z Efezu

V knihe Júliusa Špaňára Herakleitos z Efezu ide o komplexné spracovanie a interpretáciu názorov Herakleita, zachytenie autentických zlomkov a doxografic... Viac info

Pocet recenzií: 10 .Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk