Názov:

Metafyzika

Author:

Aristoteles

Popis: Obsah spisu tvorí určenie predmetu metafyziky, o ktorej Aristoteles hovorí ako o hľadanej vede, prvej filozofii alebo všeobecnej múdrosti. (Aristoteles sám slovo "metafyzika" na označenie tejto vedy nepoužíva). Jej predmetom je jestvujúcno a jeho príčiny.

Obálka:

Úryvky z knihy:

(K téme : Čo je poznanie? )
Živé bytosti majú prirodzenú schopnosť vnímať. Tie s pamäťou, sú rozumnejšie a učenlivejšie. Získavajú skúsenosť. Odborní znalci (vediaci) vedia nielen 'že niečo je' (ako skúsení) ale aj 'prečo' - poznajú príčinu. Vediaci človek môže učiť, skúsený nie vždy.

(K téme : Čo je to otázka? )
Neboť jako dnes, tak v dřívějších dobách lidé začali filozofovat,protože se nečemu divili.....Ten pak, kdo pochybuje a diví se, má vědomí nevědomosti...(otazka = vedomie nevedomosti) s.37

(K téme : Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné? )
Je nemožné, aby niečo zároveň bolo aj nebolo. s.100

(K téme : Čo je to možnosť,a aký je jej vzťah ku skutočnosti. Je všetko mozné? )
To isté nemôže zároveň prislúchať a neprislúchať tomu istému a v tom istom vzťahu. s.99

(K téme : Čo je metafyzika? )
Je teda jasné. že múdrosť je veda, ktorej predmetom je istý druh príčin a počiatkov.

(K téme : Čo existuje? )
Je však jasné, že jestvuje určitý počiatok a príčiny súcna.

(K téme : Čo je podstata a čo akcident? )
Podstata to sú tie častí veci, ktorých odstránením sa zničí celá vec.

(K téme : Čo je podstata a čo akcident? )
Podstata je príčinou bytia vo veciach.

(K téme : Čo je podstata a čo akcident? )
Najzrejmejšia je podstata v prípade telies. Niektorí sa preto domnievajú, že podstata je to, čo ohraničuje teleso (plochy, čiary, bod, jednotka)

(K téme : Čo je podstata a čo akcident? )
Látka nie je podstatou, lebo to nie je nič určité, nič odlúčené, na čo by sme mohli povedať "toto tu".

(K téme : Čo je podstata a čo akcident? )
Dĺžka, hĺbka a šírka sú kvalitatívne určenia, nie podstaty.Vaše komentáre zasielajte na efilozof@centrum.sk